Så här behandlar Storstaden Stockholm Bostad AB dina personuppgifter

Storstaden Stockholm Bostad AB är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till någon mäklare eller annan person ansluten till Storstaden Stockholm Bostad AB, eller annat bolag inom koncernen, behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Storstaden Stockholm Bostad AB tar in uppgifter om spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter och lagrar dessa i olika dataregister. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund och/eller spekulant i samband med att du anmäler ditt intresse för någon av våra fastigheter, bostäder eller tjänster, eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Storstaden Stockholm Bostad AB. Uppgifterna kan även inhämtas från Storstaden Stockholm Bostad ABs ansvariga mäklare och mäklarfirmor.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av en bostad eller tjänst. Personuppgifterna används också för att Storstaden Stockholm Bostad AB ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom Storstaden Stockholm Bostad AB för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av samarbetspartners eller andra bolag inom Storstaden Bostad. Personuppgifterna används för att Storstaden Stockholm Bostad AB ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Inhämtande av samtycke krävs i vissa fall

Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter såsom personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

Överföring av registrerade uppgifter

Personuppgifterna används i första hand inom Storstaden Stockholm Bostad AB men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Storstaden Stockholm Bostad AB samarbetar med och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Information och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan till oss. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till info@storstadenbostad.se eller till nedanstående bolag.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Storstaden Stockholm Bostad AB tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer automatiskt ta bort uppgifter som är inaktuella. Uppgifter raderas även efter begäran av den registrerade. I alla informationsutskick som Storstaden Stockholm Bostad AB gör har du som registrerad alltid möjlighet att avregistrera dig från våra register.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Storstaden Stockholm Bostad AB, 559062-3368 med postadress BOX 44061, 100 73 Stockholm, telefon 08-410 00 800, www.storstadenbostad.se