Storstaden Bostads integritetspolicy

På Storstaden Property Group Holding AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi hanterar?

Storstaden Property Group Holding AB, org-nr: 559061-6594, med adress BOX 44061, 10073 Stockholm, tel: 08-410 00 800, www.storstadenbostad.se, är personuppgiftsansvarig för Storstadenkoncernens behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig som kund eller intressent och för vilket ändamål?

För att kunna tillhandahålla information om bostadsprojekt 
Behandling som utförs:
 • Hantering och lagring av inkommen intresseanmälan
 • Tillhandahålla informationsutskick via e-post
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • E-postadress
 • Lägenhetsstorlek
 • Bostadsprojekt
Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och därför inte informera om våra bostadsprojekt.

Lagringsperiod:

Tills dess att bostadsprojektet är färdigställt, slutsålt och inflyttat. Högst 6 månader efter färdigställt bostadsprojekt.

För att kunna hantera köp av bostad
Behandling som utförs:
 • Upprättande av bokningsavtal
 • Upprättande av förhandsavtal
 • Upprättande av upplåtelseavtal
 • Upprättande av överlåtelseavtal
 • Upprättande av garageavtal
 • Hantering av betalning (ex, bokningsavgift, handpenning och slutlikvid)
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (ex, adress, e-post, telefonnummer)
 • Köpinformation (ex, lägenhetsnummer, lägenhetsstorlek, tillvalspaket, köpeskilling)
Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalen. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Så länge avtalsförhållandet som ligger till grund för den rättsliga förpliktelsen föreligger samt därutöver lagstadgad lagringstid.

För att kunna hantera inflyttningar och förvaltning av bostadsrättsförening
Behandling som utförs:
 • Hantering och kontakt inför kundsynen
 • Hantering och kontakt inför och under tillträde
 • Hantering av felanmälan (inklusive åtaganden för att åtgärda fel)
 • Behandling av löpande förvaltningsåtgärder (ex, störningsärenden, beställning av tilläggstjänster, underhållsåtgärder, hantering av medlem-/lägenhetsregister och andrahandsuthyrningar)
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • Personnummer (vid andrahandsuthyrning)
 • Kontaktuppgifter
 • Lägenhetsnummer
 • Beskrivning av ärende
 • Ev. information du själv väljer att lämna
Laglig grund:

Fullgörande av förvaltningsavtal och/eller tjänsteavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt rådande avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Lagringsperiod:

Personuppgifterna gallras efter det att förvaltningsåtgärderna är utförda. Åtgärdshistoriken lagras tills garantitiden på utfört arbete löpt ut. Garantitiden är max 10 år.

För att kunna förebygga och utreda förstörelse eller brott, samt säkerställa ordning och trygghet
Behandling som utförs:
 • Installation och administration av porttelefoner, passersystem och informationstavlor.
 • Hantering av bild- och videomaterial från kameraövervakning
 • Hantering av passagelogg från passerbrickor och passersystem
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Passerbrickenummer
 • Bildmaterial
 • Videomaterial
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna förebygga och utreda förstörelse eller brott, samt säkerställa ordning och trygghet.

Lagringsperiod:

Personuppgifterna lagras i 14 dagar.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
Behandling som utförs:
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen och/eller bostadsrättslagen)
 • Hantering av medlems- och lägenhetsregister.
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lägenhetsinformation (ex, lägenhetsnummer, avgift, antal rum, köpeskilling och eventuella pantförskrivningar)
Laglig grund:

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Lagringsperiod:

Så länge avtalsförhållandet som ligger till grund för den rättsliga förpliktelsen föreligger samt därutöver lagstadgad lagringstid.

För att kunna hantera kundserviceärenden
Behandling som utförs:
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden.
Kategori av uppgifter:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Lägenhetsinformation (ex, lägenhetsnummer, avgift, antal rum, köpeskilling och eventuella pantförskrivningar)
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter för kundkollektivet (ej på individnivå)
Behandling som utförs:
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag (ex, via nöjd kund undersökning och/eller användargenererad statistik) för att utveckla och förbättra vår webbplats och/eller tjänster och produkter kopplade till våra bostäder.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Kategori av uppgifter:
 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik, samt hur vår webbplats används).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:

Från insamlandet och för en tid om 14 månader därefter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är följande:

1) Adress och kontaktuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.
2) Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och produkter delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (flyttföretag och bilpool)
2) Försäljning (mäklare och avtalslagring)
3) Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).
4) Marknadsföring (sociala medier, distribution, kundundersökningar och reklambyråer)
5) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
6) Produktion (entreprenadföretag)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal, förvaltningsavtal eller tjänsteavtal). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
3) Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).
4) Företag som erbjuder mäklartjänster
5) Företag som erbjuder passage och säkerhetslösningar för fastigheter.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg och vi ser alltid till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

1) Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
2) Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
3) Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.
4) Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
5) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Ha i åtanke att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (exempelvis en intresseanmälan för våra bostadsprojekt). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att istället använda ditt födelsenummer där det vi kan.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På storstadenbostad.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

Syftet med våra cookies är att förbättra vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar användarvänligheten för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende användningen av vår webbplats och för att spara funktionella inställningar. Läs mer här om vilka cookies vi använder på vår webbplats.

Kan du styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra funktioner kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se/cookies

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system och lagringsfunktioner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd och hanteringen av dina personuppgifter på stort allvar så är du välkommen att ställa dina frågor till oss på info@storstadenbostad.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.