Att köpa

Så fungerar säljstarten

1.

Klicka på ”ta din plats i kön”. Du får din plats i kön genom att fylla i e-postadress och klicka på skicka.

2.

Du får då ett mail skickat till dig som tar dig vidare till ett bokningsformulär. Formuläret kan du fylla i lugn och ro, din köplats är då redan registrerad.

3.

 Anmälningarna registreras i turordning från när du skickat in din e-postadress.

4.

En turordningslista upprättas av mäklaren som delar upp intressenter i grupper baserat på turordningen. Mäklarna kontaktar alla via mail och berättar i vilken grupp du hamnat i samt när och var du ska befinna dig för att eventuellt skriva förhandsavtal. I detta mail kommer det finnas med ett utkast på förhandsavtal, inkl 5 bilagor. (Se punkt 5)

5.

Förhandsavtalen skrivs sedan på ansvarig mäklares kontor enligt turordningslistan. OBS att förhandsavtalen är bindande avtal och du måste kunna uppvisa ett lånelöfte eller annat underlag för finansiering i samband med avtalsskrivning.

Till avtalet kommer dessa 5 bilagor:

1)   Kostnadskalkyl för föreningen
2)   Stadgar
3)   Materiallista
4)   Bofaktablad
5)   Tillvalsblankett

Alla bilagor kommer att finnas tillgängliga i god tid innan avtalsskrivning. De kommer att mailas till dig i samband med informationsbrevet om säljstarten och de kommer även finnas med i mailet med inbjudan till kontraktsskrivning.

 

6.

De lägenheter som säljs uppdateras på projektsidan under tiden avtalen skrivs och går att följa där.

Att köpa

EN NOGGRANN KÖPPROCESS

1. FÖRHANDSAVTAL

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 75 000 kr betalas. Denna summa är en del av den totala insatsen. Om Storstaden Bostad mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket.

2. UPPLÅTELSESAVTAL

Upplåtelseavtalet tecknas 1–2 månader innan planerad inflyttning. Du får en kallelse från ansvarig mäklare. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknande upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen och du får även ett definitivt datum för inflyttning.

3. TILLTRÄDE OCH INFLYTTNING

Ett definitivt datum för inflyttning meddelas ca 3 månader inn-an. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad. I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad. Storstaden Bostad erbjuder fri flytthjälp och även en fri ”hantverkartimme” i anslutning till din inflyttning.

4. DIGITALA AVTAL

Förhandsavtal och upplåtelseavtal kommer att skrivas digitalt. Detta innebär att signering sker på en surfplatta hos mäklaren och du attesterar de bilagor som ingår i avtalet. När båda parter signerat avtalet, skickas en avtalskopia direkt till dig på den e-post du angivit i samband med säljstart.

5. BESIKTNING OCH GARANTI

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Storstaden Bostad för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna syn-punkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning.

Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden. En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Storstaden Bostad erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver detta finns en byggfelsförsäkring som gäller i 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

6. VILLKOR I ÖVRIGT

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan.

Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Storstaden Bostad och du kan inte sälja din bostad vidare innan du tillträtt den.

ATT KÖPA en nyproducerad bostadsrätt

EN TRYGG BOSTADSAFFÄR

När det kommer till våra nyproducerade bostadsrätter bildar Storstaden Bostad bostadsrättsföreningen. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse.

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten.

Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen ett förvaltningsbolag som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Avtalet sträcker sig de första två åren, därefter kan styrelsen själv välja att förlänga avtalet eller upphandla ett nytt förvaltningsbolag. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma.

FÖRENINGENS EKONOMI

Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader.

Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna. I en bostadsrättsförening med nya byggnader är det framför allt räntekostnaderna som kan förändras. Därför bör du uppmärksamma hur föreningens eventuella avgiftshöjningar kan komma att påverka din boendekostnad. Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende.

Under entreprenadfasen bär Storstaden Bostad det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Storstaden Bostad att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Storstaden Bostad köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda efter förvaltningsfasens första sex månader.